top of page

Serveis tècnics

SERVEISTECNICSWEB.png

15. Tràmits i relacions institucionals
Facilitar suport tècnic i personal en la confecció dels tràmits tècnics i legals  i de les relacions amb altres institucions públiques o privades.
Per aquest servei oferim  la possibilitat d’un contracte en tarifa plana
Exemples d’acció:

 • Canvi d’ubicació d’una carretera, camí  o línia elèctrica.

 • Ampliació o cobertura de mòbils, zona wi-fi, senyal de televisió, etc.


16. Auditories
Durant l’any 2017 es va aprovar el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic de control intern en les entitats del Sector Públic local.
Aquesta normativa vol reforçar i millorar la transparència a nivell comptable i financer de les entitats públiques que operen en el món local, ja siguin els propis ajuntaments o les societats de capital de titularitat municipal.
A partir d’aquesta nova normativa, sorgeix la necessitat de millorar en les eines de transparència entre l’administració local i el ciutadà. És amb aquest objectiu que es fa imprescindible el servei d’auditoria de comptes per tal de donar resposta a totes aquestes necessitats.

 • Auditoria financera

 • Auditoria de compliment

 • Auditoria de regularitat

 • Auditoria operativa

 • Control financer de subvencions

 • Estat de liquidació del pressupost

 • Auditoria d’eficàcia (o de programes)

 • Auditoria de procediments.

 • Auditoria d’Associacions i Fundacions

 • Informes especials d’auditoria

 • Ampliacions i reduccions de capital


17. Projectes d’Investigació Sociològica
Treballs de camp i elaboració  d’estudis sociològics o sectorials. (Dades estadístiques, atur, estudis, professions, vehicles, rendes, etc.)


 

bottom of page