top of page

Gestió municipal

ajuntament2.png

1. Implementació de Polítiques Públiques
Creació de projectes per a la informació o la implementació d’una política publica:

 • Marc normatiu d’ajudes socials.

 • Protocols d’actuació per a la creació d’un parc d’habitatge social destinat a la venda o el lloguer.

 • Modificació de nous serveis municipals;  escombraries, transports, noves zones de vianants, canvis de circulació,  etc.

 • Elaboració, confecció i implementació de bases de subvencions; culturals, esportives, veïnals, de foment de l’ocupació, socials, etc.

 • Elaboració de protocols i tràmits administratius per a la posada en funcionament d’una agrupació municipal de protecció civil.

 • Estudi, elaboració i ajuda a la implementació de qualsevol política publica de caràcter municipalista de l’equip de govern.


2. Estudi i modificació de Serveis Municipals
Estudi previ del municipi i confecció del protocol per a la creació de nous serveis:

 • Borsa de treball.

 • Escola d’Adults.

 • Punt d’Informació  Juvenil.

 • Plans d’Integració Social.

 • AItres necessitats i serveis compromesos pel govern municipal.


3. Plans de Mobilitat
Els plans de mobilitat urbana són els elements bàsics que configuren l’estratègia de mobilitat sostenible d’un municipi. Identifiquen la manera en què els habitants de les ciutats es desplacen i fan propostes concretes i viables per aconseguir una mobilitat més sostenible.

 • Estudis  sobre Zones Blaves, Zones Residents.

 • Transport Municipal.

 • Eliminació de barreres arquitectòniques.

 • Ordenació i racionalització del trànsit.

 • Carrils  Bici.


4. Estudis i implementació d’estratègies per a la  Transició Energètica  
Estudi i redacció preliminar de l’estratègia municipal per iniciar i accelerar la Transició Energètica Renovable (TER) al municipi. Les entitats locals juguen un paper molt important en el desenvolupament de les iniciatives d’energia sostenible. Poden actuar com a dinamitzadores, impulsar la conscienciació ciutadana i la formació /reciclatge professional. Poden crear ocupació en el sector de l’economia verda.

Algunes propostes:

 • Creació d’una estació de carrega de vehicles elèctrics.

 • Emmagatzematge d’energia renovable amb bateries de segon ús.

 • Estudi i proposta de xarxes energètiques per autoconsum compartit.

 • Projectes de millora de la qualitat de l’aire.

 • Promoció i instal·lació de fotovoltaiques en edificis i infraestructures municipals.


5. Elaboració de Reglaments
Elaboració  de  propostes de reglaments adaptats a la realitat social, política i econòmica del municipi:

 • Reglaments d’ús d’instal·lacions municipals.

 • Reglaments de platges, d’escombraries, d’aigua, de transport, de bon govern,  etc.

 • Elaborem, i redactem , amb el consens necessari, una proposta de Reglament Orgànic Municipal. (Eina imprescindible per un bon funcionament intern del Consistori)

6. Plans de Seguretat
Els Plans Locals de Seguretat són eines de diagnosi i actuació municipal que defineixen la situació de la seguretat en un municipi alhora que prioritzen els objectius i planifiquen les accions a desenvolupar.
La diagnosi serà una radiografia complerta i amb perspectiva de la seguretat del municipi i aportarà informació i coneixement clau que permetrà traçar l’estratègia dels objectius i les accions a desenvolupar posteriorment dins d’un  Pla Local.

A la llum dels resultats municipals de seguretat es tractarà de construir i planificar, de manera estratègica, la proposta d’actuació local. S’han de plantejar les prioritats en matèria de seguretat des de la perspectiva de gènere, els objectius, tant els generals com els específics, i les accions adequades per solucionar les disfuncions detectades, fixant prioritats i desenvolupant una proposta de programa d’acció municipal de seguretat.

Treball previ:

 • Recollida de dades i d’indicadors físics, demogràfics i econòmics.

 • Recollida  d’estadístiques policials i judicials.

 • Estudi de l’oferta publica i privada en matèria de seguretat local.

 • Entrevistes.

 • Creació d’un grup de treball amb els  actors implicats.


7. Servei professional per al seguiment i execució de contractes públics
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, incorpora una nova figura com a responsable del contracte, al qual li correspondrà supervisar la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

SOMI ofereix aquest servei profesional tècnic de seguiment dels contractes per defensar l’interès de l’administració local i verificar el compliment de les obligacions del concessionari, vetllant especialment per la qualitat del servei o de l’obra adjudicada.

8. Programa de Subvencions Públiques
Assessorament i informació periòdica i continuada de subvencions de les que en poden ser beneficiaris els ens locals. El nostre servei inclou la recerca de dades, l’elaboració del projecte i el tràmit de la sol·licitud. (opció de contractar tarifa plana)

bottom of page